8 april 2011

BARNAHUS OCH BARNOMBUDSMAN I KOMMUNPROGRAMMET

Ansträngningar ska göras för att få till stånd ett Barnahus i samverkan med berörda myndigheter och landstinget. Ett Barnahus behövs för att ge barn som misstänks vara utsatta för våld eller sexuella övergrepp och barn som bevittnat våld bästa möjliga förutsättningar för en gynnsam rehabilitering. Genom en ökad myndighetssamverkan underlättas och påskyndas övergången mellan bemötande, bedömning och behandling av dessa barn.

Barnperspektivet ska finnas med i kommunens verksamheter. Arbetet med att implementera barnkonventionen i kommunens arbete ska förstärkas. Inrättande av en särskild barnombudsman ska övervägas. Ett barnbokslut bör upprättas årligen och metoder tas fram för att möjliggöra för samtliga förvaltningar att genomföra barnkonsekvensbeskrivningar i samband med kommunala beslut.

Nu lägger jag i en högre växel i min personvalskampanj!

Nu är nästan all rekvisita till min personvalskampanj klar! Min bil är stripad. 5000 foldrar klara. Ett Lejonteam, med de som vill hjälpa mi...