8 april 2011

INTEGRATION I KOMMUNPROGRAMMET

Alla invånare har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Människor i olika åldrar, med skiftande bakgrund, erfarenheter, kunskaper och kultur är en stor tillgång i utvecklingen av samhället. Nycklarna till en framgångsrik integration är delaktighet i det civila samhället, i språket och i arbetslivet. Flyktingars och anhöriginvandrares behov av stöd ska särskilt uppmärksammas.

Kommunen ska bedriva ett aktivt, målinriktat, jämställt och varierat integrationsarbete. Enskildas initiativkraft ska tillvaratas så att den bidrar till utvecklingen av hela samhället. Samverkan med näringslivet ska eftersträvas. Goda exempel ska lyftas fram och ett pilotprojekt i något av kommunens prioriterade bostadsområden ska genomföras under mandatperioden. Målet med framgångsrika integrationsprojekt bör vara att, om behov finns, integrera dessa i den löpande kommunala verksamheten. En policy för beviljande av anslag till integration och delaktighet ska utformas.

Nu lägger jag i en högre växel i min personvalskampanj!

Nu är nästan all rekvisita till min personvalskampanj klar! Min bil är stripad. 5000 foldrar klara. Ett Lejonteam, med de som vill hjälpa mi...