8 april 2011

KULTUR I KOMMUNPROGRAMMET

Ett nyskapande och aktivt kulturliv i kontakt med ett levande kulturarv leder till att hälsa och välbefinnande ökar. Det är också en viktig tillväxtfaktor som leder till att företag och personer vill etablera sig i kommunen, att de kulturella och kreativa näringarna kan utvecklas och att nya tankar och idéer kan födas.

Ett rikt och dynamiskt kulturliv främjar människors initiativförmåga och skaparkraft samt ökar kommunens attraktivitet. Kommunen ska därför uppmuntra kulturlivet på många olika sätt och verka för att fler kulturella mötesplatser skapas. Tillgången till kulturaktiviteter och invånarnas delaktighet ska öka. Jönköpings ställning som ett regionalt kulturcentrum ska säkerställas. Jönköpings kulturella anseende i Sverige ska öka.

Kulturen ska vara tillgänglig för alla människor i alla delar av kommunen och präglas av jämställdhet, mångfald, öppenhet och tolerans. Barn och ungdomar ska prioriteras men det är viktigt att kulturverksamheten i högre grad än idag involverar invånare med olika kulturell bakgrund. Utnyttjandet av ny teknik är nödvändigt. Biblioteken och kulturskolan är viktiga delar i kommunens kulturpolitik.

En ny kommunal kultur- och biblioteksplan för kommunen ska färdigställas. Stort inflytande ska eftersträvas över den regionala kulturplanen för länet. Ett handlingsprogram för att utveckla de kreativa och kulturella näringarna ska prioriteras. Regelbundna kulturplaner och samverkan mellan kommun, landsting och andra aktörer är en viktig grund för kulturlivets positiva utveckling. Ett ökat samarbete mellan kultur, ideell sektor och näringsliv ska stödjas och kultursponsring uppmuntras.

Folkbildningens roll som kulturbärare och demokratiskapare är viktig. Förutom traditionella kulturyttringar ska därför också ideella krafter i föreningar och studieförbund aktivt stödjas samt ges möjligheter att verka i hela kommunen.

Unika kultur- och naturmiljöer ska vårdas och utvecklas. I samverkan mellan berörda aktörer och förvaltningar ska ett samlat grepp tas för att aktivt driva denna utveckling, till exempel av Tändsticksområdet, Huskvarnas kulturella centrum och Dunkehallaravinen med sina dammar.

Utredningen om en konsthall ska kompletteras och slutföras under mandatperioden. ABM-husets unika möjlighet till utveckling ska tillvaratas genom ytterligare samverkan för ökad profilering och samordning. Lokaler ska utnyttjas så effektivt som möjligt.

Vår kulturskola är unik i sin bredd och kan fånga upp ungdomar med skilda bakgrunder, förutsättningar och intressen i olika delar av kommunen. Nya, bättre lokaler på Tändsticksområdet och Huskvarna Teater kommer iordningsställas. När det gäller de lokaler som dansverksamheten har tillgång till är det viktigt att ta ett samlat grepp för att stötta den verksamheten. Kulturskolans verksamhet bör ständigt utvecklas, till exempel genom samlokalisering och samverkan med Upptech på Tändsticksområdet. För att många barn och ungdomar ska kunna delta ska tillgängligheten vara god och avgifterna hållas på en låg nivå.

Biblioteken har en viktig roll som samordnare av kulturverksamheten och kulturförmedlare. Framtidens bibliotek är även moderna informationscentra och mötesplatser. Ett bibliotek ska vara en trygg plats för alla invånare. Bibliotek och museer ska värnas och utvecklas med satsningar som till exempel öppettider med kvalitet och utvecklade arbetsformer. Skolbiblioteken ska stimulera barns läsande tillsammans med föräldrar, förskola, skola och civila organisationer.

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...