8 april 2011

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH JÄMSTÄLLDHET I KOMMUNPROGRAMMET

Det ska säkerställas att de mänskliga rättigheterna respekteras fullt ut i kommunen. Utifrån kommunens syn på individen som lika i värde och rättigheter ska särskilt tre perspektiv av de mänskliga rättigheterna alltid finnas med i all kommunal planering och beslutsfattande – barnperspektivet, jämställdhetsperspektivet och mångfaldsperspektivet.

Kommunal spetskompetens avseende mänskliga rättigheter, med god kännedom om både mänskliga rättigheter och den kommunala verksamheten, ska etableras. Samverkan med statliga myndigheter, landstinget, högskolan och det civila samhället ska utvecklas och/eller fördjupas.

Kopplingen mellan de mänskliga rättigheterna och den kommunala verksamheten ska förtydligas. En djupare förståelse av de mänskliga rättigheternas betydelse ska främjas. Behov av samverkan ska uppmärksammas så att man kan identifiera hur områden hänger samman och hur en rättighet ofta berör flera ansvarsområden, nämnder och förvaltningar.

Informationen om de mänskliga rättigheterna ska utökas och en intensifierad debatt eftersträvas för att stärka människorättsperspektivet i vår kommun och förebygga främlingsfientlighet, diskriminering och intolerans. Utbildningsinsatser ska bedrivas för medarbetare och förtroendevalda.

Alla invånare har rätt till likvärdigt bemötande och service, oavsett kön. Kommunen ska arbeta aktivt för att uppnå de nationella målen när det gäller jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Särskilt fokus ska sättas på bekämpande av våld i nära relationer.

Arbetet med att integrera hållbar jämställdhet i all kommunal verksamhet ska vidareutvecklas. Vägledande dokument är den europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR-deklarationen); Strategi för Jönköpings kommun, Jämställdhetsstrategin för Jönköpings län och kommunens jämställdhetsplan.

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...