31 maj 2011

EN KULTURELL MÅNDAG

Under eftermiddagen var det möte med Länsmuseets styrelse. Intressant nog framkom att det 1999 var landstingets egen lönedelegation som föreslog att länsmuseets ordförande skulle ha 7 % av landstingets grundbelopp i arvode - samma arvode som landstingsfullmäktiges dåvarande ordförande. 2003 beslutade länsmuseets styrelse i enlighet med lönedelegationens förslag. 2010 fördubblades arvodet för landstingsfullmäktiges ordförande och det var det som utlöste en diskussion i museets styrelse. Skulle vi också dubblera arvodet, skulle vi behålla tidigare arvodesnivå eller skulle vi besluta om en egen princip?

Idag bestämde en enig styrelse att tillämpa en egen princip. Länsmuseets ordförande ska fortfarande ha 7 % av grundbeloppet och 1:e vice ordförande ska ha 4 %.  Beloppen ska uppräknas för 2011 enligt landstingets grunduppräkning med 1 161 kr resp 660 kr. Därutöver ska presidiet numera också ha rätt till dagarvode, 770 kr, för varje planerat sammanträde med styrelsen och beredningsutskottet (totalt ca 10 möten per år). Dessutom beslutade styrelsen att utse Hembygdsförbundets representant i Beredningsutskottet till 2:e vice ordförande och att ge denne, som tidigare bara haft dagarvode, samma arvode som 1:e vice ordföranden. Sammantaget betyder det en reell höjning under 2011 för ordföranden med ca 8 900 kr, för vice ordförande med ca 8 400 kr och för andre vice ordförande med ca 29 800 kr. Nu kan vi äntligen lämna arvodesfrågan och istället fokusera på att bli Sveriges bästa museum!

Mötet med länsmuseet hölls på Vandalorum, mitt första besök där faktiskt, och glädjande nog hann vi också med att njuta av smörrebröd, att titta på cykelutställningen och att njuta av Göran T Karlssons utställning Bäcken. Blev mycket förtjust i Karlssons konst och hade gärna köpt verket "30 dagar i bäcken"!! Efter en kort rapport på FP:s styrelsemöte gled jag vidare till en After Work med härliga kulturpersonligheter. Det blev ett spännande och engagerat samtal med en handfull eldsjälar som säkert kommer påverka mig i mitt framtida kulturarbete!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...