4 oktober 2011

BUDGETEN UR ETT FP-PERSPEKTIV

Äntligen är budgetförslaget klart! Här kommer ett urval av punkter som kan kopplas till Folkpartiets valmanifest:
 • Integrationsanslaget utökas till 1,7 mnkr
 • 5 milj kr av utdelningen från Bostads AB VätterHem öronmärks till socialnämndens integrationsarbete
 • Som ett första steg i implementeringen av den kommande jämställdhetsplanen avsätts ca 400 tkr kronor till inledande utbildning av chefer, politiker och nyckelpersoner.
 • För 1,5 mnkr utrustas Jönköpings teater med ny filmteknik och möjlighet till realtidssändningar. Om vi får nationella medel kan satsningen även omfatta Stadsbiblioteket och biografen Ugglan på Råslätt.
 • Bibliotekens allmänna datorer kommer att förnyas och förstärkas
 • För att komma vidare i konsthallsfrågan får kulturnämnden i uppdrag att under 2012 presentera en gedigen utredning om konsthall, inkl möjligheter till medfinansiering.
 • Kulturnämnden får också i uppdrag att se över sitt konstinnehav och vidta åtgärder för att minska andelen konst som är otillgänglig, t ex i förråd, för att göra kulturarvet mer levande.
 • Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utreda formerna och förutsättningarna för inrättande av en särskild barnombudsman/strateg.
 • 10 milj kr avsätts för inköp av bostäder för socialtjänstens behov.
 • Jönköpings Nyföretagarcentrum får 50 000 årligen till insatser för att uppmuntra och stödja invandrare att starta och driva företag.
 • Satsning på nya arena vid Rocksjön. Förutsätter 2 miljoner från Svenska Kanotförbundet till startgrindar, 2,5 milj i annan sponsring och att kanotintresset går hand i hand med naturintressen. Vatten- och avloppsledningar tas fram före starten av nästa sommarsäsong. Stadion planeras stå färdig våren 2013.
 • Anslaget för gång- och cykelvägar fördubblas under mandatperioden. Särskilda satsningar görs på bl a Hällstorpsvägen, g/c-anslutningar till Samset och förbättringar i stadskärnan. Under de närmaste tre åren satsas inte mindre än 56 mnkr på utbyggnad av cykelvägar.
 • Fortsatta satsningar på Lärarlyftet och Förskolelyftet kommer att göras.
 • Personaltäthet, mat, utevistelse och socialt innehåll ska ägnas särskild vikt inom kommunens äldreomsorg. Två projektledare har anställts för att arbeta med värdegrundsfrågor.
 • Jönköpings kommun ska fortsatt delta i omvårdnadslyftet och söka stimulanspengar för ändamålet.
 • Parboendegaranti har införts. För att nå garantins mål kommer särskilda anpassningar göras för att par ska kunna leva och bo i samma lägenhet. Det nya äldreboendet förutsätts upphandlas för entreprenaddrift med start i november 2012.
 • Angeläget att frågan om bättre lokaler för kvinnojouren löses, även för barnen.The liberal lion is working hard!

Valrörelsen är i full gång nu! Sedan mitt förra inlägg har jag och Angela Hafström spelat in flera poddavsnitt. Jag har haft en kväll hemma ...