15 januari 2012

RAPPORT FRÅN ETT LIBERALT KOMMUNALRÅD

Efter ett år som kommunalråd i Jönköping vill jag lyfta fram vad som görs för att främja integration, kultur och jämställdhet. Dessa politiska frågor är klassiska liberala frågor och ligger mig varmt om hjärtat.

Integration
Anslaget till integration och delaktighet har höjts till nästan 1,8 miljoner kronor och anvisningar har tagits fram för att fördelningen ska vara så förutsägbar, rättvis, hållbar och öppen som möjligt. Ytterligare fem miljoner kronor har öronmärkts till socialnämndens integrationsarbete.

En stor konferens har hållits för att ge inspiration, kunskaper och kraft att integrera mera. Ägardirektiven till de kommunala bolagen skärps. En webbplats ska utvecklas för att öka kännedomen om kommunens integrationsarbete och om integrationsanslaget.

En preliminär projektplan för ökat företagande på Öxnehaga är klar. Under året ska samverkan med andra projekt i länet, möjligheterna till extern medfinansiering och lokalfrågan utredas. Nyföretagarcentrum får 50 000 kronor årligen för att uppmuntra och stödja invandrare att starta och driva företag.

Kultur
1,5 miljoner kronor investeras i digital filmteknik. En konsthallsutredning ska presenteras under 2012. Kommunens konstinnehav ska ses över och andelen otillgänglig konst ska minska. Ny teknik för digital visning av kommunens konstverk ska övervägas. Konstens betydelse för hälsan ska lyftas fram.

Jönköpings Läns Museum renoveras för 35 miljoner kronor och omorganiseras för att bli Sveriges bästa museum. Jönköpings Läns Arkivförbund har initierat framtagandet av en utvecklingsstrategi för arkiv, bibliotek och museum i samverkan med landstinget.

Huskvarna Teater renoveras för cirka 25 miljoner kronor. Det totala anslaget till kulturnämnden ökar. Ett förslag till utvecklingsplan avseende Smedbyområdet har tagits fram. Den kända idrottsledaren Caj Delden har uppmärksammats genom minnesplattor på Gamla Idrottshuset i Huskvarna.

Kulturskolan kommer få fina lokaler på Huskvarna Teater. Utredning pågår av om Smålands Musik och Teaters gamla lokaler på Tändsticksområdet kan användas för kulturskolans verksamhet i Jönköping. En dialog har inletts med högskolan, länsmuseet och kulturförvaltningen om behovet av högre konstnärliga utbildningar i Jönköping.

Jämställdhet
Kommunen har antagit en ny jämställdhetsplan för att få jämställda arbetsplatser och jämställd medborgarservice. Som ett första steg avsätts cirka 470 000 kronor till inledande utbildning av chefer, nyckelpersoner och politiker. Varje nämnd och bolag ska sedan årligen ta fram en handlingsplan för sitt jämställdhetsarbete.

Övrigt
Arbete pågår för att fastställa kommunens gemensamma värdegrund och organisera värdegrundsarbetet. Befintlig kompetens hos kommunens personal avseende mänskliga rättigheter ska kartläggas. Under våren ska formerna och förutsättningarna för inrättande av en särskild barnombudsman/strateg redovisas.

På Folkpartiets landsmöte bifölls min motion om att FP ska verka för ökad vittnesservice och det beslutades också att barnahus ska finnas i hela landet.

Den 21 maj kommer en hearing anordnas med Jönköpingsbor, både med svensk och utländsk bakgrund, som arbetat i andra länder. Detta för att tillvarata deras kompetens och vidareutveckla kommunens arbete med integration och jämställdhet.

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...