18 mars 2012

HUR YTTRADE JAG MIG EGENTLIGEN?

Ifall ni undrar eller får några frågor av era bekanta så var det så här jag yttrade mig när det gäller kommunens konst. Jag vill alltså att det ska tas fram riktlinjer av kulturnämnden i samråd med äldrenämnden och socialnämnden. Yttrandet hade jag stämt av med Folkpartiets representanter i dessa nämnder. Det handlar således inte om att jag ska detaljstyra några konstval :)

"Jag vill emellertid särskilt betona sambandet mellan kultur, hälsa och välbefinnande - ett samband som lyfts fram i gällande kommunprogram. Kultur kan berika vardagen på äldreboenden, dagverksamheter och andra platser där kommunen bedriver vård- och omsorgsverksamhet. Enligt kommunens konstregister finns kommunal konst på över 70 olika enheter inom, äldreomsorg och funktionshinderomsorg.

Kommunrevisionen föreslår att en policy tas fram som förtydligar kommunens viljeinriktning när det gäller konst och utsmyckningar. Jag instämmer i revisionens bedömning att ett sådant behov finns. Den föreslagna kultur- och biblioteksplanen har enligt min uppfattning en tillräckligt tydlig viljeinriktning för konst i allmänhet. Däremot anser jag att det finns ett behov av särskilda riktlinjer när det gäller konst som ett verktyg inom kommunal vård, omsorg och rehabilitering.

Det finns forskning som visar på värdet av kultur för vårt välbefinnande. Samband har kunnat påvisas mellan kulturupplevelser och hälsa i form av stärkt immunförsvar, sänkt blodtryck och minskade halter av stresshormoner. Studier visar att de positiva effekterna inte enbart orsakas av kulturupplevelsen som socialt sammanhang, utan kulturupplevelser har i sig en förmåga att stimulera hjärnan. Exempelvis påverkas både stressade och ostressade personer mer positivt av att se bilder från naturen än bilder från stadsmiljöer. Det finns också forskning som visar att abstrakt konst kan vara direkt skadlig och göra vårdtagare sjukare medan bilden av en havsvik kan göra att vårdtagarna blir mindre oroliga, har mindre värk och kan lämna vården tidigare än andra.

Det är av stor vikt att kulturnämndens övergripande syfte att garantera konstnärlig kvalitet samt att främja och stödja samtida nyskapande konst i största möjliga mån överensstämmer med kommunens vård- och omsorgstagares behov. Jag föreslår därför att kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram och besluta om riktlinjer för konst och utsmyckningar i lokaler med kommunal vård, omsorg och rehabilitering med särskilt beaktande av kopplingen mellan konst och hälsa. Företrädare för berörda verksamheter ska vara delaktiga i arbetet."

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...