27 mars 2012

KULTURHUSET

Avtalet med Kulturhusföreningen ska sägas upp och i december ska Kulturnämnden föreslå ett nytt innehåll och ett nytt upplägg. Kulturhusföreningen informerades omgående efter dagens presskonferens. Kulturhuset ska fortsätta vara ett Kulturhus med fokus på det fria kulturlivet för barn och unga. Orsaken till uppsägningen är att nuvarande Kulturhusförening och politisk majoritet inte har samma uppfattning om hur kulturen i Jönköping ska kunna utvecklas och blomstra. Läs gärna nedanstående utdrag ur kommunprogrammet för besked om vart vi vill.

"Ett nyskapande och aktivt kulturliv i kontakt med ett levande kulturarv leder till att hälsa och välbefinnande ökar. Det är också en viktig tillväxtfaktor som leder till att företag och personer vill etablera sig i kommunen, att de kulturella och kreativa näringarna kan utvecklas och att nya tankar och idéer kan födas.

Ett rikt och dynamiskt kulturliv främjar människors initiativförmåga och skaparkraft samt ökar kommunens attraktivitet. Kommunen ska därför uppmuntra kulturlivet på många olika sätt och verka för att fler kulturella mötesplatser skapas. Tillgången till kulturaktiviteter och invånarnas delaktighet ska öka. Jönköpings ställning som ett regionalt kulturcentrum ska säkerställas. Jönköpings kulturella anseende i Sverige ska öka.

Kulturen ska vara tillgänglig för alla människor i alla delar av kommunen och präglas av jämställdhet, mångfald, öppenhet och tolerans. Barn och ungdomar ska prioriteras och det är viktigt att kulturverksamheten i högre grad än idag involverar invånare med olika kulturell bakgrund.

Ett handlingsprogram för att utveckla de kreativa och kulturella näringarna ska prioriteras. Regelbundna kulturplaner och samverkan mellan kommun, landsting och andra aktörer är en viktig grund för kulturlivets positiva utveckling. Ett ökat samarbete mellan kultur, ideell sektor och näringsliv ska stödjas och kultursponsring uppmuntras.

Folkbildningens roll som kulturbärare och demokratiskapare är viktig. Förutom traditionella kulturyttringar ska därför också ideella krafter i föreningar och studieförbund aktivt stödjas samt ges möjligheter att verka i hela kommunen.

Unika kultur- och naturmiljöer ska vårdas och utvecklas. I samverkan mellan berörda aktörer och förvaltningar ska ett samlat grepp tas för att aktivt driva denna utveckling, till exempel av Tändsticksområdet..."

Aktuella nyhetslänkar:
JNytt
Sveriges Radio
Jönköping NU
Smålandsnytt

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...