12 april 2012

KULTURMILJÖN FÖR SÖDRA MUNKSJÖN

Onsdagen den 11 april beslutade kommunstyrelsen att förslag till ramprogram för södra Munksjön ska ställas ut under perioden 30 april – 2 juli 2012. Av den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts av Sweco i mars 2012 framgår att kulturmiljön i området värderas ganska lågt. Även om det föreslagna ramprogrammet genomförs fullt ut ökar inte värdet. Ingen annan miljöaspekt får efter ramprogrammets genomförande lika lågt värde. Folkpartiet kommer under utställningstiden att utveckla betydelsen av att lyfta kulturmiljön för södra Munksjön väsentligt. Befintligt ramförslag har på ett bra sätt tagit upp bevarandet av befintliga byggnader. Men vi i FP menar att det är lika viktigt att i den nya stadsutvecklingen gestalta det kulturarv som inte längre finns kvar. Då kan vi lyfta kulturmiljön i området till nya höjder! Vi skulle uppskatta stöd från andra kulturintresserade i Jönköping.

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...