10 april 2012

VAD VILL JAG MED KULTUREN?

När kulturdebattens svallvågor går höga gäller det att inte bli sjösjuk av den elitism och anklagelser om nazism som sköljer över en. Jag håller mig fast i ratten och fortsätter mot det landmärke som jag skönjer vid horisonten. Mina ledstjärnor är liberalismen, ett starkt engagemang och kommunprogrammet där det står att ”Tillgången till kulturaktiviteter och invånarnas delaktighet ska öka. Kommunen ska uppmuntra kulturlivet på många olika sätt och verka för att fler kulturella mötesplatser skapas. Jönköpings ställning som ett regionalt kulturcentrum ska säkerställas. Jönköpings kulturella anseende i Sverige ska öka.” Alla åtgärder jag vidtar inom mina kulturella ansvarsområden är en medveten färd mot dessa mål. Här presenterar jag en del av den resa som pågår:

Länsmuséet
Jönköpings Läns Museum har tagit beslut om en helt ny organisation för att minska kostnaderna, öka intäkterna och utveckla verksamheten till Sveriges bästa museum. Arbete pågår med att klimat- och säkerhetsanpassa muséet för att uppfylla internationell standard som bl a möjliggör lån från nationella och internationella institutioner. Nyöppning planeras i oktober. Styrelsen har precis beslutat att inom sig tillsätta utvecklingsgrupper med fokus på turism, media och anslag. Min starka förhoppning är att Landstinget ska öka sitt anslag till muséet framöver!

Kulturskolan
Jönköpings Kulturskola får nya, bättre lokaler på Tändsticksområdet och Huskvarna Teater under hösten. Dansverksamheten får därigenom äntligen egna lokaler. Kulturskolan ska utveckla sin verksamhet genom lovverksamhet för barn och ungdomar med inriktning mot de av kommunen prioriterade bostadsområdena, satsning på feriepraktik, anordnande av särskilda kulturdagar, utökad satsning på verksamheten ”Upplevelseverkstad” samt sk brytveckor där samtliga pedagoger vid ett par tillfällen per år ”flyttar ut” till grundskolorna. Mitt mål är att vår Kulturskola ska anses vara en av Sveriges bästa kulturskolor!

Kultur och hälsa
Ett nyskapande och aktivt kulturliv i kontakt med ett levande kulturarv leder till att hälsa och välbefinnande ökar. Samverkan mellan kultursektorn och folkhälsoarbetet behöver emellertid vidareutvecklas, något som jag skrivit in i den nya kultur- och biblioteksplanen. Samband har kunnat påvisas mellan kulturupplevelser och hälsa i form av stärkt immunförsvar, sänkt blodtryck och minskade halter av stresshormoner. Studier visar också att kulturupplevelser har en förmåga att stimulera hjärnan. Inom vård och omsorg kan kultur berika vardagen för brukare och boende samt skapa bättre livskvalitet och minskat vårdbehov.

Konst
En gedigen utredning om en konsthall, inkl möjligheterna till medfinansiering, ska redovisas under 2012. Under året ska också kommunens konstinnehav följas upp och åtgärder vidtas för att minska andelen konst som varit arkiverad länge. Särskilda riktlinjer ska tas fram när det gäller konst och utsmyckningar i lokaler med kommunal vård, omsorg och rehabilitering. För att vår gemensamma konstskatt ska vara tillgänglig för alla människor i alla delar av vår kommun bör införande av ny teknik för digital visning av kommunens konstverk eftersträvas på sikt, varigenom även konstnärerna får möjlighet att nå ut till fler invånare.

Kulturhuset
Avtalet med Kulturhusföreningen sägs upp och i december ska Kulturnämnden lämna förslag på ny verksamhet och driftform. Fokus ska fortfarande vara på det fria kulturlivet för barn och unga, inte minst för de som saknar föreningsanknytning i traditionell mening. Verksamheten ska komplettera kulturverksamheten i kommunen, vara tillgänglig för alla samt präglas av jämställdhet, mångfald, öppenhet och tolerans. Många intressenter, både gamla och nya, har redan uttryckt en stark vilja att vara med och utveckla Kulturhuset. Jag är övertygad om att detta är rätt väg att gå och att det kommer att gynna utbudet av kultur för barn och unga!

Arkiv Bibliotek Museum
ABM-husets unika möjlighet till utveckling tillvaratas genom ytterligare samverkan. Jönköpings Läns Arkivförbund har därför initierat framtagandet av en ABM-strategi. Företrädare för Arkivförbundet, Jönköpings kommuns kulturförvaltning och kulturnämnd, Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Stadsbiblioteket i Jönköping, Jönköpings läns museum och Jönköpings läns landsting har enats om en förstudie för framtagande av en ABM-strategi för hela länet. Syftet är att ta fram en gemensam plattform för organisation, pedagogik, programverksamhet, digitalisering, kompetensutveckling och kompetensspridning.

Gemensam vision
Måhända är vi inte alla överens om de enskilda åtgärderna men jag är övertygad om att de allra flesta av er delar min och den politiska majoritetens mål att Jönköpings kulturella anseende ska öka!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...