29 juni 2012

DELAKTIGHET PÅ ÖSTERÄNGEN
2012-13 satsar Jönköpings kommun 4 miljoner kr på kommundelsutveckling på Österängen. Idag intervjuade Jönköpingsposten Österängsungdomarna Mohamed Hassan och Mohammed Sheik Hussein som nyligen anställts för att hjälpa Strands markentreprenör med anläggnings-arbetet. Jämställdhets- och integrationsutskottet, där jag är ordförande, har på integrationssamordnaren Siv Hederos förslag beslutat att avsätta 170 000 kr till arbetsmarknadsavdelningen för dessa två ungdomsanställningar. Förhoppningen är att härigenom öka delaktighetskänslan hos ungdomarna på Österängen och därmed minimera risken för skadegörelse samtidigt som erfarenheten säkert underlättar för ungdomarna att få arbete framöver. Utskottet förfogar över ett anslag för integration och delaktighet på 1,8 miljoner kr under 2012. Satsningen på de här två anställningarna är en av årets allra största anslagssatsningar!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...