7 juli 2012

JÖNKÖPING HAR BLIVIT LIBERALARE

Gör det någon skillnad om en folkpartist får det politiska ansvaret för integration, jämställdhet och kultur? Sanningen ligger förstås i betraktarens öga men kan man ens påstå att de åtgärder som vidtas inom dessa områden är liberala?

I en liberal kommun bidrar det offentliga, även bolagen, till allas välbefinnande och livschanser. När det gäller integration har därför ägardirektiven till de kommunala bolagen skärpts och uppdrag givits till integrationssamordnaren att besöka samtliga bolag. 5 milj kr av Vätterhems vinst har tagits ut till insatser inom bostadsförsörjningsområdet som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar. Efter åtskilliga påminnelser har samtliga bolag redovisat sitt integrationsarbete till kommunfullmäktige. Socialdemokraterna har gång på gång ifrågasatt dessa krav på de kommunala bolagen.

I en liberal kommun står friheten och demokratin i centrum. Ambitionen i kommunprogrammet när det gäller de mänskliga rättigheterna är hög och beslut om ett samlat grepp om kommunens värdegrundsarbete är på väg. En öppen seminarieserie och ett möte med samtliga nämnder och bolag anordnas för att öka mångfalden inom den kommunala kompetensen. Ett förslag om företagarskola på Öxnehaga är klart att övervägas i höstens budgetarbete. Ett kommunalt nätverk för mänskliga rättigheter föreslås. Jämställdhetsutbildning och framtagande av genomförandeplaner i samtliga förvaltningar och bolag pågår. Ur Länsstyrelsens jämställdhetsstrategi har Jämställdhets- och integrationsutskottet valt att fokusera på könsfördelningen på chefsposter, könsmönstret på arbetsmarknaden och insatser för män som utövar våld. Socialdemokraternas återkommande påståenden om att vi inte tar tag i jämställdhets- och integrationsfrågorna motbevisas av alla pågående åtgärder.

Folkpartiet liberalerna vill att kulturen ska spela en mer framträdande roll och att kvalitet främjas. Av kommunprogrammet framgår att Jönköpings kulturella anseende i Sverige ska öka. Klimat- och säkerhetsanpassning av Jönköpings Läns Museum pågår. Kulturskolan ska utvecklas och få nya, bättre lokaler. Utredningen om en konsthall har påbörjats. Nystart planeras för ett Kulturhus som är öppet, dynamiskt och demokratiskt. Samverkan mellan arkiv, bibliotek och museum (ABM) i hela länet ska öka. En utvecklingsplan för Smedby-området ska tas fram. Samverkan mellan kultursektorn och folkhälsoarbetet ska vidareutvecklas. Socialdemokraterna påstår att vi saknar kulturella visioner men jag noterar att SCB:s senaste medborgarundersökning visar att Jönköpingsborna är mer nöjda med kulturen i år än de två senaste åren och mer nöjda än genomsnittet av de 115 undersökta kommunerna.

Vi är fem partier i majoritet som tillsammans strävar efter att göra vårt bästa för att visa omtanke om framtiden och våra ledord är kreativitet, hållbarhet och medmänsklighet. Tillsammans bidrar vi till att skapa den politiska helhet som gör skillnad. Jag är stolt över att Folkpartiet liberalerna är en del av en politisk palett som leder till nyanserade beslut, något som alla Jönköpingsbor har glädje av. Enligt min uppfattning har kommunen dessutom blivit liberalare!

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...