29 december 2012

Mänskliga rättigheter i fokus

Den politiska majoritetens mål i Jönköpings kommun är att säkerställa att de mänskliga rättigheterna respekteras fullt ut. Vi har, mot Sverigedemokraternas vilja, enats om att värna om demokrati, jämställdhet och mångfald, vara emot diskriminering och förtryck i alla dess former och att vara för alla människors lika värde. Jönköpings kommun ska kännetecknas av öppenhet och delaktighet, vilket kräver att både kommunen och medborgarna tar ansvar för att göra Jönköping till en plats där alla kan trivas och känna sig välkomna. Våra verksamheter ska bygga på medmänsklighet och respekt, den enskildes frihet, självbestämmanderätt och värdighet.  

Ett kommunalt tjänstemannanätverk för mänskliga rättigheter har inrättats för att sammanföra och utveckla den befintliga kompetensen. Nätverket ska bidra till en utvecklad samverkan med statliga myndigheter, landstinget, högskolan och det civila samhället samt till utbildningsinsatser för medarbetare och förtroendevalda. 

Under 2012 har många aktiva åtgärder vidtagits avseende kultur, jämställdhet och integration:

Medel har avsatts för att driva en företagarskola på Öxnehaga under 2013 och 2014. En seminarieserie om att se och hitta kompetensen samt en rekryteringsdialog med kommunala nämnder och bolag har anordnats för att öka den interna mångfalden. Integrationssamordnaren har snart besökt samtliga större kommunala bolag, bl a för att diskutera deras möjligheter att erbjuda arbetspraktik. Utveckling av samverkan med privata fastighetsägare på Huskvarna Söder pågår för att lyfta området. Dialog pågår för att få det nationella forumet Mänskliga Rättighetsdagarna att förläggas till Jönköping om några år.  

Alla invånare har rätt till likvärdigt bemötande och service, oavsett kön. Kommunens högsta mål för god ekonomisk hushållning har därför könsuppdelats. En omfattande jämställdhetsutbildning har genomförts och genomförandeplaner i samtliga förvaltningar och större bolag är snart klara. Jämställdhets- och integrationsutskottet har rekommenderat Jönköpings Rådhus AB att genomföra en utredning och föreslå åtgärder för hur mångfaldsperspektivet kan beaktas vid rekrytering till bolagens ledningsgrupper och VD-poster. Endast ett politiskt parti i Jönköping är emot det pågående jämställdhetsarbetet, nämligen SD, som i sin budget uttryckligen skriver att man vill ”kassera alla former av genuskoncept och teorier i kommunens alla verksamheter”. 

På kommunens hemsida kan man numera få information om det arbete som pågår för ökad jämställdhet och integration. En inventering pågår av styrdokument, organisation, rapporteringsrutiner och pågående större åtgärder avseende de olika diskrimineringsgrunderna. Översyn genomförs också av centrala styrdokument och planer för att säkerställa att de mänskliga rättigheterna lyfts fram och integreras i dessa dokument. 

Ett intensivt arbete pågår för att öka Jönköpings kulturella anseende i Sverige. En ny kulturchef har utsetts. En ny kultur- och biblioteksplan samt en handlingsplan har antagits. Kulturskolan har fått nya lokaler på Tändsticksområdet. Biografen Fokus på Stadsbiblioteket har digitaliserats. Budgeten för utsmyckning har utökats. Länsmuseet och Huskvarna teater återinvigs under våren 2013. Medel har avsatts för att under 2013 ta fram ett ytterst konkret handlingsprogram för att utveckla de kreativa och kulturella näringarna. Utredningen om Kulturhuset har godkänts av kulturnämnden. Utredningar om Smedbyn, konsthall samt om samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer i länet pågår. Dessutom pågår en dialog med Högskolan, Länsmuseet, SMoT, Landstinget och Folkuniversitetet om utökad samverkan för högre konstnärliga utbildningar. Kommuninvånarnas nöjdhet med kulturverksamheten har ökat kraftigt de senaste åren och överstiger t o m genomsnittet av 115 undersökta kommuner. Vi i den politiska majoriteten vill se ett rikt och dynamiskt kulturliv. Vi ser människor i olika åldrar, med skiftande bakgrund, erfarenheter, kunskaper och kultur som en stor tillgång i utvecklingen av vårt samhälle. SD däremot skriver i sin budget att man med ”vänliga men tydliga krav” vill ”inlemma invandrare i en stark svensk kultur”.

Jag är stolt över att ingå i en politisk majoritet som verkligen bestämt sig för att stärka människorättsperspektivet i vår kommun och som vidtar konkreta åtgärder för att förebygga främlingsfientlighet, diskriminering och intolerans. Med kreativitet och medmänsklighet i fokus vill vi ge förutsättningar för en god samhällsutveckling och ett gott liv i Jönköpings kommun!

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...