12 januari 2013

Mänskliga rättigheter - inte för alla enligt SD

Det glädjer mig att Staffan Eklöf (SD) litar på mitt uppriktiga engagemang när det gäller de mänskliga rättigheterna. I min debattartikel (JP 29/12) ville jag framförallt beskriva det arbete som pågår i kommunen för att främja de mänskliga rättigheterna inom mina ansvarsområden. Samtidigt ville jag på ett sakligt sätt lyfta fram hur SD skiljer sig från alla andra partier i kommunfullmäktige när det gäller synen på värdegrund, jämställdhet och kultur.

Alla övriga partier i kommunfullmäktige är överens om en värdegrund som handlar om att värna om demokrati, jämställdhet och mångfald, vara emot diskriminering och förtryck, vara för alla människors lika värde, att kommunen ska kännetecknas av öppenhet och delaktighet, att både kommunen och medborgarna ska ta ansvar för att göra Jönköping till en plats där alla kan trivas och känna sig välkomna samt att våra verksamheter ska bygga på medmänsklighet och respekt, den enskildes frihet, självbestämmanderätt och värdighet. I kommunfullmäktige röstade SD emot denna värdegrund, utan att föreslå någon ändring eller komma med något eget förslag. Eftersom Eklöf kritiserar andra partier för att rösta emot förslag av partitaktiska skäl så utgår jag ifrån att SD inte själva gör det och då återstår ingen annan tolkning än att de är emot värdegrunden som sådan.

När det gäller jämställdhet så är SD ensamma om att vara emot det pågående arbetet och om att vilja ”kassera alla former av genuskoncept och teorier i kommunens alla verksamheter”. Eklöf skriver i sin artikel att SD däremot vill bekämpa ”hedersförtryck, sexuellt våld och en mer primitiv syn på kvinnan”. Våld är naturligtvis ett mycket allvarligt uttryck för bristande jämställdhet och i kommunprogrammet har vi därför skrivit in att särskilt fokus ska sättas på bekämpande av våld i nära relationer. I kommunen och i länet pågår också arbete för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Men för de allra flesta kvinnor i vår kommun är det andra jämställdhetsfrågor som är mer angelägna. När det gäller kommunen som arbetsgivare så fokuserar vår jämställdhetsplan på arbetsförhållanden, förvärvsarbete och föräldraskap, trakasserier, rekrytering, utbildning och kompetensutveckling samt lönefrågor. För SD, eller gissningsvis männen i detta parti, är dessa frågor tydligen inte viktiga. Att SD ifrågasätter majoriteten är inte särskilt överraskande men det är anmärkningsvärt att de underkänner FN, EU, regeringen och SKL som anser att vi ska arbeta just på det här sättet.

När det gäller kulturen så är det majoritetens mål att den ska vara tillgänglig för alla människor och präglas av jämställdhet, mångfald, öppenhet och tolerans. Vi vill att tillgången till kulturaktiviteter och invånarnas delaktighet ska öka. SD ”kräver” att invandrare ska inlemmas i ”svensk” kultur men vi i majoriteten vill att alla ska få möjlighet att delta i det mångfasetterade kulturutbud som finns och som skapas av oss som lever här. Skillnaden mellan integration och assimilation ligger just i att möjliggöra deltagande eller påtvinga likhet. Vi vill att både invånare och besökare, oavsett bakgrund, ska uppskatta kulturutbudet i Jönköpings kommun. Vi vill att kulturklimatet ska vara en grogrund för nya tankar och idéer. Genom ett rikt och dynamiskt kulturliv är vi övertygade om att vi får en attraktiv kommun som främjar människors hälsa, välbefinnande, initiativförmåga och skaparkraft.

Den politiska majoritetens mål är att säkerställa att ALLA invånares mänskliga rättigheter respekteras. Det är uppenbarligen inte SD:s mål.

Nu lägger jag i en högre växel i min personvalskampanj!

Nu är nästan all rekvisita till min personvalskampanj klar! Min bil är stripad. 5000 foldrar klara. Ett Lejonteam, med de som vill hjälpa mi...