15 oktober 2013

Äkta engagemang är min ledstjärna

Kulturen i Jönköping behöver synliggöras och lyftas för individens, den ideella sektorns, näringslivets och samhällets skull. Bilden av kulturlivet behöver förändras, såväl vår egen som andras.

Kultur som präglas av mångfald
Målet för mig är att kulturen ska vara tillgänglig för alla människor i kommunen och präglas av mångfald, öppenhet och tolerans. Det är viktigt att kulturverksamheten i högre grad än idag involverar invånare med olika kulturell bakgrund. Ett rikt och dynamiskt kulturliv främjar människors initiativförmåga och skaparkraft samt ökar kommunens attraktivitet. Kommunen ska uppmuntra kulturlivet på många olika sätt och öka invånarnas delaktighet. Detta åstadkommer vi med en bred kultursatsning, inte genom att ta skamgrepp på varandras kultur i media.

Bilden av kulturlivet
Sedan 2007 har flera stora kulturella investeringar färdigställts i vår kommun, såväl kommunala som andra: Filmstaden, Rosenlunds herrgård, Arkivhuset, Spira, Länsmuseet, Kulturskolan och Huskvarna teater. Därutöver har många andra betydelsefulla investeringar gjorts, bl.a. en ny stadshistorisk utställning, handikappanpassning av Huskvarna bibliotek och digitalisering av biografer. Dessutom har driftsbudgeten för kulturnämnden de senaste tio åren ökat med nästan 30 % (20 miljoner kr).

Invånarna i Jönköpings kommun har, så länge man genomfört medborgarundersökningar, aldrig varit så nöjda med tillgången till kulturaktiviteter och evenemang som de senaste två åren. Att alla är nöjda är förstås en utopi men i vår kommun är invånarna i vart fall mer nöjda än invånarna i genomsnitt i de 137 deltagande kommunerna.

Den bredaste kultursatsningen
Den politiska majoriteten har höga kulturella ambitioner, vi vill att Jönköpings ställning som ett regionalt kulturcentrum ska säkerställas och att vårt kulturella anseende ska öka. Vi gör därför en bred satsning på kulturen, sannolikt den bredaste satsningen någonsin i vår kommun. Vi satsar på Huskvarna bibliotek, ABM-huset, Kulturhuset, Jönköpings läns museum, bokbuss, kreativa och kulturella näringar, internationell gästateljé, kultur på recept, fristadsförfattare och kulturella mötesplatser utanför Jönköpings tätort. Under åren 2014–2016 investerar vi hela 46 mnkr för att lyfta kulturen i vår kommun till en högre regional, nationell och internationell höjd.

Utveckla de kreativa och kulturella näringarna
Insatser för att utveckla de kreativa och kulturella näringarna (KKN) i hela kommunen ska vidtas så snart ett handlingsprogram antagits av kommunfullmäktige, vilket beräknas ske under hösten 2013. Med KKN avses arkitektur, design, film, foto, konst, litteratur, media, mode, musik, måltid, scenkonst, turism och besöksnäring. Idag saknas arbetstillfällen inom KKN i kommunen och för att ändra detta krävs gemensamma insatser. Syftet med handlingsprogrammet är att skapa förutsättningar för att främja människors initiativförmåga och skaparkraft, att öka kommunens attraktivitet samt att få fler företag och personer att vilja etablera sig i kommunen.

En kulturell kulturpolitiker
När det gäller den kulturella verksamhet som jag personligen ägnar mig åt på min fritid så har Skatteverket och Bolagsverket gjort bedömningen att den är att bedöma som näringsverksamhet och att jag är skyldig att betala moms. Min enskilda firma Liberanna är att bedöma som en kreativ och kulturell näring. Det handlingsprogram som jag beskrivit ovan kommer stimulera KKN i vår kommun. Det är däremot inte särskilt stimulerande med okunniga, företagsfientliga angrepp i media.

Genom att arbeta med bildkonst, dikter, musik och design har jag fått en god inblick i hur det är att vara kulturarbetare inom dessa branscher. En inblick som jag har stor nytta av i mitt arbete med kulturpolitik. Äkta engagemang är en ledstjärna för mig och jag tar ansvar genom att presentera den bredaste kultursatsningen någonsin i Jönköping. Den som ändå inte har förtroende för mig eller mitt kulturengagemang kan rösta på någon annan politiker.

Videosamtal bryter isolering!

För mig och min pappa, och för många, många andra, skulle videosamtal göra en enorm skillnad. Det skulle minska många äldres ofrivilliga en...