14 december 2013

Bättre stöd för skolpersonal

På torsdag beslutar kommunfullmäktige om dokumentet ”Brott mot person inom skolan – Ett samlat dokument om förebyggande åtgärder och åtgärder att vidta då något hänt” (med skola avses även förskola och fritidshem). Tyvärr omfattas inte brott mot person som uppmärksammas i skolan men som begåtts eller riskerar att begås på annan plats än i skolan. Enkelt uttryckt innehåller dokumentet skriftliga rutiner för vad skolpersonal ska göra om t ex ett barn/en elev/en vuxen eller en anställd fått en örfil av någon på skolan men inte om det framkommer att hen blivit misshandlad i hemmet under en längre tid.

2011 anmäldes 19 052 fall av barnmisshandel och 7 677 fall av sexuella övergrepp mot barn i Sverige men man bedömer att detta bara är 10-20 % av samtliga brott. Enligt socialförvaltningen finns det i en klass på 30 elever i genomsnitt 4-6 barn som bevittnat våld i sin familj någon gång. Forskning visar att 60 % av barn till misshandlade kvinnor själva blivit misshandlade i hemmet. Vi vet att det är i skolan som många barn vågar berätta om sin situation och det händer även att lärare och föräldrar i skolan berättar om våld de utsatts för hemma. För alla som väljer att i förtroende berätta för skolpersonal måste det finnas dokumenterade rutiner för hur detta ska hanteras. Även om det finns muntliga rutiner så behövs det också skriftliga rutiner, särskilt för ny personal.

Nästa vecka ska vi också godkänna kommunens allra första Barnbokslut, en uppföljning av hur Barnkonventionen tillämpas i vår kommun. De barn som deltagit i detta arbete anser att en av de allra viktigaste sakerna som vår kommun behöver bli bättre på är att skydda barn mot alla former av våld. Vi vuxna måste ta deras åsikter på allvar. All skolpersonal har en lagstadgad skyldighet att genast anmäla till socialnämnden när man i sin tjänst får kännedom om eller misstänker att barn far illa. Men enligt Socialstyrelsen finns det, trots skyldigheten att anmäla, en underrapportering som medför att barn som far illa inte alltid kommer till socialtjänstens kännedom och därmed inte får det stöd eller det skydd som de behöver från samhället.

Av polis som vi varit i kontakt med har vi fått veta att skolpersonalen är osäker på sekretessreglerna, vad som gäller när särskild företrädare ska hämta barn till förhör mm. Man behöver också bli mer medveten om att det är viktigt att anmäla varje händelse, för även om man anmält en gång så betyder inte det att socialförvaltningen fortfarande handlägger ärendet. En ”checklista” skulle göra det enklare för skolpersonalen och samtidigt innebära ett stöd för socialtjänstens arbete.

Efter att utbildningsnämnderna sett över sina olika styrdokument har de upprättat ett samlat dokument, tyvärr utan samråd med socialnämnden. För vissa brott tog man fram helt nya riktlinjer i samråd med Polismyndigheten och Åklagarkammaren. Av de nya riktlinjerna framgår bl a vad som ska tas med i en anmälan, när man ska ta kontakt med vårdnadshavare, att man omgående bör skriva ned vad man sett och hört som stöd för minnet mm. Självklart borde motsvarande riktlinjer finnas när någon berättar om brott t ex i hemmet.

Folkpartiet vill att kommunens skolpersonal ska få bättre stöd när någon i förtroende väljer att för dem berätta om brott mot person, oavsett var brottet begåtts. Folkpartiet vill att kommunen blir bättre på att skydda både barn och vuxna mot alla former av våld. 

The liberal lion is working hard!

Valrörelsen är i full gång nu! Sedan mitt förra inlägg har jag och Angela Hafström spelat in flera poddavsnitt. Jag har haft en kväll hemma ...