19 juni 2014

Folkpartiet leder jämställdhetsarbetet

Stadskontoret har under våren gjort en utvärdering av hur det går med vår jämställdhetsplan. Av den framgår att en engagerad ledning är en framgångsfaktor. Trots det framgår det av utvärderingen att man ute i den kommunala verksamheten tycker att det är svårt att bedöma kommunledningens engagemang och intresse för jämställdhetsarbetet. Det oroar mig mycket.

Till alla er som arbetar i våra kommunala förvaltningar och bolag och alla ni väljare som lyssnar idag vill jag vara glasklar - mitt och Folkpartiets engagemang behöver ni INTE vara osäkra på.

Vi förväntar oss att alla bolag och nämnder följer Jämställdhetsplanen. För oss är det därför självklart
  • att Bankerydshem, NKBO och Grännahus behandlar sin jämställdhetsrapport i sina styrelser
  • att överförmyndarnämnden, som har till uppgift att skydda personer som inte själva kan tillvarata sin     rätt, tar fram en handlingsplan
  • att nämnder och bolag avsätter resurser för sitt jämställdhetsarbete och att de öppet redovisar hur mycket de avsatt
Vi förväntar oss också att alla följer kommunprogrammet. För oss är det därför självklart
  • att nämnder och bolag läser den nya strategi som Länsstyrelsen tagit fram
  • att kommunledningen tar ansvar för att motverka ofrivilliga deltider, tar kommunens årsredovisning på allvar där det framgår att man inom flera verksamhetsområden inte kan lösa fler ofrivilliga deltider inom budget och ger stadskontoret i uppdrag att beräkna kostnaderna för detta. Alla ofrivilliga deltider kommer kanske inte kunnas tas bort men de måste minimeras.
Vi förväntar oss att alla bidrar till att kommunen uppfattas som en god arbetsgivare och därför förväntar vi oss
  • att nämnder och bolag förtydligar sina jämställdhetssamordnares roll och uppgift, så att de slipper uppleva otydliga uppdrag och lågt stöd från sina medarbetare.
  • att kommunledningen lyssnar på sin egen regering som givit Arbetsmiljöverket, i uppdrag att ta fram en rapport för att förbättra kvinnors arbetsmiljö. I denna rapport, som blev klar för en dryg månad sedan och bl a omfattar Jönköping, konstaterar man att chefer i hemtjänsten har sämre arbetsmiljö än chefer i de tekniska verksamheterna. Arbetsmiljöverket påtalar att det för politiskt förtroendevalda är angeläget att satsa på chefernas arbetsförhållanden och att skapa förutsättningar för ett närvarande ledarskap i den dagliga verksamheten. Det är tufft att som chef ha ansvar för 30 medarbetare. Men det är orimligt och orättvist att detta gäller mer än 7 gånger så många chefer inom hemtjänsten som på tekniska kontoret.  Dessutom kommer Arbetsmiljöverket delta vid årets dialog med nämnder och bolag för att tala om sin rapport, självklart vill vi då visa att vi agerat efter att ha läst deras rapport. I måndags släpptes en annan rapport, av kampanjen Hjärnkoll, som också visar att 170 granskade kommuner, bl a Jönköpings kommun, har oroväckande nivåer vad gäller antalet anställda per chef inom de kvinnodominerade socialförvaltningarna medan situationen är helt annorlunda på de mansdominerade tekniska förvaltningarna. Om chefer har ansvar för för många anställda kan det äventyra personalens psykiska hälsa. Av alla dessa skäl anser FP det självklart att det ska utredas hur många medarbetare per enhetschef som är optimalt inom hemtjänsten för att skapa förutsättningar för ett närvarande ledarskap.
Avslutningsvis
I alla jämställdhetssammanhang framhålls betydelsen av ett aktivt ägarskap, att de som är högst upp i styrkedjan är aktiva. Då håller det inte att kommunens högsta politiska organ passivt lägger årets jämställdhetsrapport i hyllan.

Folkpartiet leder jämställdhetsarbetet både i regeringen och i Jönköpings kommun. Det är naturligtvis ingen tillfällighet. Jämställdhet har varit en av våra hjärtefrågor under mycket lång tid. Att driva jämställdhetsarbete är ofta ganska frustrerande. Ett långsiktigt jämställdhetsarbete handlar till viss del om att störa och då blir ju vissa störda. Det är själva poängen. Men med hjälp av styrning och stöd förbättrar det utvecklingsprocessen.

Vi har gjort framsteg i Jönköpings kommun men nu behöver vi ta fler stora steg framåt!

The liberal lion is working hard!

Valrörelsen är i full gång nu! Sedan mitt förra inlägg har jag och Angela Hafström spelat in flera poddavsnitt. Jag har haft en kväll hemma ...