21 juli 2014

Mårtenssons mandatrapport

Så var det dags för min sjunde halvårsrapport som kommunalråd, den här gången en rapport avseende hela mandatperioden. Vad har hänt, utifrån min horisont, när det gäller jämställdhet, integration och kultur? Vad har hänt med de barnfrågor som Folkpartiet drivit? Framförallt har infrastrukturen på samtliga områden förbättrats väsentligt, en förutsättning för fortsatt framgångsrik och hållbar utveckling. Stolt men inte nöjd är väl den bästa sammanfattningen. Folkpartiet vill mer. Jag ser många utmaningar för framtiden, utmaningar som Folkpartiet vill ta sig an med full kraft.

Jämställdhet
Vad har hänt?
 • MÅL. De högsta kommunövergripande politiska målen har könsuppdelats och ett nytt mål har antagits om att lönegapet mellan kvinnor och män ska minska.
 • INFRASTRUKTUR. En jämställdhetsplan har antagits. En revidering av jämställdhetsplanen pågår, bl a med skrivningar om könsrelaterat våld. Handlingsplaner finns i alla förvaltningar och i de flesta bolag, en jämställdhets- och mångfaldsstrateg har anställts och ett jämställdhetsnätverk har inrättats. Kvinno- och tjejjouren har fått nya lokaler.
 • KUNSKAP. Utbildning har anordnats både för tjänstemän och för politiker. Dialogmöten har anordnats med nämnds- och bolagspresidier, förvaltningschefer och VD-ar med fokus på rekrytering och den könssegregerade arbetsmarknaden. Höstens möte kommer handla om kommunanställda kvinnors ohälsa.
 • KÖNSSEGREGATION. Andelen unga män med sommarjobb/feriepraktik inom barnomsorg, äldreomsorg och på städavdelningen har ökat. Enligt den nyligen antagna strategin för studie- och yrkesvägledares kompetensförsörjning ska genusperspektivet vara en naturlig del under utbildningstillfällena. Ett samarbete med Högskolan och SKL pågår för att få fler män i förskolan.
 • ARBETSFÖRHÅLLANDEN. Andelen kvinnor som arbetar heltid har ökat, kvinnornas medellön har ökat och skillnaden mellan kvinnors och mäns medellön har minskat.
 • BOLAG. Kartläggning har gjorts av könsfördelningen i de kommunala bolagsledningarna. Informationsmöten har anordnats för de som är intresserade av att vara ledamöter i kommunala bolagsstyrelser. Jönköpings Rådhus AB har uppmanat sina dotterbolag att beakta mångfaldsperspektivet vid nyrekrytering och att se över sina rekryteringsrutiner ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv
Vilka utmaningar ser jag framöver?
OHÄLSAN hos våra kommunanställda kvinnor måste minska.
CHEFSTÄTHET. Antalet medarbetare per enhetschef i hemtjänsten måste minska.
ARBETSTID. Ofrivillig deltid, delade turer och timanställningar måste minska.
BOLAG. Jämställdheten i bolagsledningarna måste öka.

Integration
Vad har hänt?
 • MÅL. Kommunen har som mål att andelen anställda kvinnor och män med utländsk bakgrund ska återspegla befolkningens faktiska sammansättning. Numera redovisas även bolagens anställda. Andelen har ökat men arbetet med att anställa fler medarbetare och chefer med utländsk bakgrund ska intensifieras ytterligare.
 • INFRASTRUKTUR. Alla nämnder och de flesta bolag har konkreta och mätbara mål för sitt integrationsarbete. Kommunens integrationsarbete ska leda till arbete, utbildning, trygghet, tillväxt och folkhälsa. Arbetet ska vara aktivt, målinriktat, jämställt och varierat. Riktlinjer har antagits för anslaget till integration och delaktighet. En ny integrationssamordnare har anställts på heltid. Ett kommunalt tjänstemannanätverk för mänskliga rättigheter har inrättats för att skapa en tydligare samordning mellan kommunens förvaltningar.
 • KUNSKAP. En integrationskonferens har anordnats. Ett dialogmöte har anordnats med nämnds- och bolagspresidier, förvaltningschefer och VD-ar med fokus på mångfald och rekrytering. En föreningsmässa har arrangerats och ytterligare en planeras på Österängen. 2017 kommer Nordens största forum för mänskliga rättigheter (MR-dagarna) hållas i Jönköping. När det gäller nationella minoriteter finns det nu information på kommunens hemsida och det pågår arbete med att ta fram riktlinjer för samråd.
 • SYSSELSÄTTNING. En företagarskola har etablerats på Öxnehaga. Ett samarbetsprojekt har drivits mellan arbetsmarknadsavdelningen och arbetsförmedlingen för att få fler utlandsfödda kvinnor med utbildning i arbete. Arbetsmarknadsanställningar har skapats på Öxnehaga och Österängen.
 • BOENDE. Flera miljoner har investerats i kommundelsutveckling på Österängen. Ett samarbetsprojekt har påbörjats på Huskvarna Söder med tre privata bostadsbolag, Fastighetsägarna och HFF.
Vilka utmaningar ser jag framöver?
UTLANDSFÖDDA KVINNOR. Arbetslösheten bland dem måste minska.
CHEFER. Fler chefer med utländsk bakgrund behöver rekryteras.
STRATEGI. En kommunal integrationsstrategi behöver tas fram.

Kultur
Vad har hänt?
 • MÅL. En ny kultur- och biblioteksplan har antagits. En utvecklingsplan för Smedbyn och en aktivitetsstrategi för kulturvitalisering av stadskärnan är klara. Arbete med en handlingsplan för kulturella kreativa näringar pågår.
 • INFRASTRUKTUR. Länsmuseet och Huskvarna teater har renoverats. Kulturskolan har fått nya lokaler. Medel har avsatts för en satsning på Huskvarna bibliotek, ABM-huset (Arkiv, Bibliotek, Museum), Kulturhuset, en ny godsmottagning till Länsmuseet och en ny bokbuss. En ny kulturchef och en ny allmänkulturchef har anställts. Beslut har tagits om ny organisation av Kulturhuset, nya regler för bidrag till studieförbunden och riktlinjer för kulturnämndens hantering av konst. Nytt avtal har slutits mellan Länsmuseet och Jönköpings Läns Konstförening och arbete pågår för förnyande av avtalet med Jönköpings Läns Hembygdsförbund.
 • KUNSKAP. En förförstudie gällande högre utbildningar i Jönköpings län med koppling till kulturella och kreativa näringar har gjorts och en fördjupad förstudie om detta är nu på gång. En förstudie om kulturarvssamverkan i Jönköpings län har gjorts. En studie om olika möjligheter för den framtida användningen av Rosenlunds herrgård och dess omgivning pågår. Kommuninvånarna har genom en enkät fått möjlighet att påverka utvecklingen av kulturlivet.
 • HÖJD.  Länsmuseet har klimat- och säkerhetsanpassats för att kunna ta emot värdefulla objekt. Budgeten för utsmyckning har ökat. En internationell gästateljé har inrättats i Smedbyn. En fristadsförfattare har tagits emot. Ett projekt kallat ”Konsthall på väg” har startat. Digitalisering av Jönköpings teater pågår så att bl a livesändningar av opera ska kunna sändas.
 • BREDD. Kulturbudgeten för 2014-16 var den bredaste kultursatsningen någonsin i vår kommun. Skapande skola-projekt har nått tusentals elever i grundskolan. Kultur på recept har införts. Utveckling av kulturella mötesplatser utanför Jönköpings tätort pågår.
Vilka utmaningar ser jag framöver?
BILDEN. Bilden av kulturlivet här behöver förändras, såväl vår egen som andras.
SAMVERKAN. Samverkan behöver öka med kommunens invånare, kulturinstitutionerna, den ideella sektorn och näringslivet.
NÖJDHET. Kommuninvånarnas nöjdhet med kulturen ska öka.
VISION. Det behövs en kulturvision för Jönköpings kommun.

Särskilt om barn och unga
Vad har hänt i de frågor FP drivit?
 • STÖDCENTRUM för unga brottsutsatta har permanentats
 • Ett BARNAHUS för Jönköpings län har inrättats.
 • En BARNSTRATEG har anställts.
 • Ett PRIS för berömliga insatser för barn har inrättats.
 • Anslaget till BRIS har höjts.
 • En motion om SKRIFTLIGA RUTINER vid personbrott mot barn har ingivits.
Vilka utmaningar ser jag framöver?
SKRIFTLIGA RUTINER vid personbrott mot barn behöver tas fram.
PROSTITUTION. Mer arbete behövs för att förebygga och upptäcka unga i prostitution.
BARNAHUS. En uppföljning behövs för att utveckla verksamheten optimalt.
Ett BEHANDLINGS- OCH KUNSKAPSCENTRUM behövs för likvärdigt stöd och kvalificerad behandling avseende våld i nära relation.
NEUROPSYKIATRISKA PROBLEM. Utredningstiden behöver kortas.

The liberal lion is working hard!

Valrörelsen är i full gång nu! Sedan mitt förra inlägg har jag och Angela Hafström spelat in flera poddavsnitt. Jag har haft en kväll hemma ...