30 september 2015

Alliansens budgetförslag om Attraktiv arbetsgivare


KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 
Vår kommun är beroende av kompetenta och engagerade medarbetare. Vi måste bli ännu bättre på att rekrytera och behålla personal som vill och kan utveckla verksamheten.

Vi vill därför att en Kompetensförsörjningsplan antas av kommunfullmäktige senast 2016, framförallt för att
  • Säkra kompetensförsörjningen på kort och lång sikt
  • Uttrycka vår viljeinriktning när det gäller rekrytering, kompetensutveckling och omställning
  • Strategiskt stärka vår attraktionskraft som arbetsgivare
HÄLSOSTRATEGI
Eftersom vår personal är så viktig vill vi att de är så friska som möjligt! Och så låg som sjukfrånvaron varit de senaste 8 åren, när Alliansen suttit vid makten, har den inte varit sedan slutet på 90-talet. Skillnaden mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro har heller inte varit mindre än nu.
 
2008-2010 låg sjukfrånvaron stabilt på ca 20 dagar om året per anställd och under 2011 och 2012 sjönk den till 18-19 dagar. Men därefter har den ökat. Förra året låg vi på i snitt drygt 22 dagar per anställd och tyvärr fortsätter ökningen. Enligt statistik från SKL så ligger vår sjukfrånvaro på samma nivå som övriga kommuner i Sverige.
 
Men även om det var värre förr och även om vi ligger på snittet så vill vi anstränga oss för att vända ökningen i tid. Ett av våra viktigaste övergripande mål är därför att sjukfrånvaron ska minska. Målet är att inte överstiga 20 dagar. Det krävs extra ansträngningar när det gäller våra kvinnor eftersom deras sjukfrånvaro är så mycket högre än männens. 
 
Det pågår redan mycket arbete – Förvaltningarna har fördjupat sina analyser, Kommunhälsan har ökat rehabiliteringsinsatserna för kvinnor i riskzonen och för grupper som redan har hög frånvaro (bl a ett korttidssjukfrånvaroprojekt) och vi har tillsatt en partsgemensam grupp som har till uppgift att analysera vad som kan göras.
 
MEN - Vi måste prioritera arbetsmiljöarbetet ännu mer och arbeta ännu mer hälsofrämjande.
 
Vi vill därför att en Hälsostrategi antas av kommunfullmäktige senast 2016 innehållande fler konkreta åtgärder för att förbättra våra medarbetares hälsa. Fyra exempel: 
  • Bättre internutbildning. Arbete pågår nu inom den centrala personalavdelningen.
  • Ökad spridning av goda kommunala exempel. Personalutskottet har beslutat om utmärkelser för hälsofrämjande arbetsplatser fr o m nästa år.
  • Fler insatser från Kommunhälsan. Vi börjar med att tillskjuta medel till ytterligare en sjuksköterska, 350 000 kr, som ska arbeta både med rehabilitering och med individuell rådgivning. 
  • Bättre organisation. En väsentlig faktor som enligt forskning förbättrar medarbetarnas hälsa är tillgängliga ledare. Vi vet att antalet anställda per chef inom de kvinnodominerade socialförvaltningarna är många fler än på de mansdominerade tekniska förvaltningarna.Vi gör därför en stor satsning på socialförvaltningen!! När hälsostrategin är klar avsätter vi sammanlagt 10,5 milj kr till ökad chefstäthet under 2017-18.

19 september 2015

Svar från föraren

Gläds åt att Dan Sylvebo i lördagens JP skriver att jag gjort allt för att marknadsföra personalpolitiken! Samtidigt är han besviken över att det blev "blockkonsensus". Som svar vill jag fortsätta liknelsen med bilförare:

I personalfrågor sitter Alliansen i Jönköping utan tvekan i förarsätet! Det är vi som bestämmer resmål, programmerar GPS-en och fyller tanken. Men vi låter inte S köra om på innerspår utan vi respekterar dem och bjuder in dem att sitta på passagerarplats och komma med kloka idéer under resans gång. På det viset når vi gemensamt det viktiga målet. Vi kommer säkert bråka om var vi ska fika och vilken väg vi ska köra och alldeles säkert kommer vi ta olika selfies under färden. Men målet, att Jönköping ska bli en ännu attraktivare arbetsgivare, får aldrig riskeras!

Anna Mårtensson (FP), förare

7 september 2015

Attraktiv arbetsgivare - Handlingsprogram 2015-2018

Idag presenterade Alliansen i Personalutskottet kommunens allra första handlingsprogram för att bli en Attraktiv arbetsgivare. Handlingsprogrammet är en konkretisering av kommunprogrammet och består av 20 punkter som är tidsatta och mätbara. Arbetsgivardelen i kommunprogrammet hittar du HÄR!

1. En dialog ska årligen anordnas mellan personalutskottet och kommunens personalchefer med tonvikt på goda exempel inom kommunen.

2. En kommunövergripande kompetensförsörjningsplan ska tas fram senast 2016 (inkl en strategi för kommunens arbetsgivarerbjudande)

3. En kommunikationsplan som säkerställer att Medarbetaridén implementeras på ett sätt som skapar engagemang och delaktighet ska tas fram under 2015.

4. Medarbetarundersökningarna ska under 2015-16 moderniseras och effektiviseras samt göras möjliga att jämföra med andra kommuner.

5. Individuella chefs- och ledaruppdrag införs på Utbildningsförvaltningen under 2015.

6. Övriga förvaltningar ska uppmuntras att införa individuella chefs- och ledaruppdrag under 2016-2017.

7. Förvaltningarna ska årligen inspireras att förbättra de organisatoriska förutsättningarna för chefskap i kommunen.

8. En modell för enkla och flexibla möjligheter för inhämtande av information och kunskap ska tas fram under 2016, såväl inom ramen för chefsutvecklingsinsatser som för övrig personal.

9. Ansvar och befogenheter mellan den centrala personalfunktionen och övriga förvaltningar/bolag ska utvecklas och förtydligas under 2016-17.

10. En förvaltningsövergripande genomgång ska göras årligen av vilka åtgärder som vidtagits för att antalet timanställningar ska minska.

11. En modell med studentmedarbetare ska prövas under mandatperioden.

12. En ny kommunövergripande rekryteringspolicy ska tas fram senast under 2016.

13. Utbildning i Kompetensbaserad rekrytering ur ett likabehandlingsperspektiv ska årligen anordnas för tjänstemän och politiker som jobbar med rekrytering.

14. Alla nya chefer, medarbetare och berörda fackliga företrädare ska årligen få information om Verksamhetsutvecklande lönesättning.

15. Förvaltningarnas nyckelbefattningar ska kartläggas under 2015.

16. En modell för utmärkelse av hälsofrämjande arbetsplatser ska tas fram under 2015.

17. En hälsostrategi ska tas fram senast under 2016.

18. Rökfri eller tobaksfri arbetstid i kommunen ska övervägas under mandatperioden.

19. En förvaltningsöverskridande sammanställning ska årligen göras av hur utvecklingen går när det gäller könsfördelningen av chefsposter.

20. Kommunens samverkan med Högskolan avseende män i förskolan ska intensifieras och andelen män ska följas upp årligen.

Tragisk talarfördelning i fullmäktige

I januari 2010, när jag var kommunfullmäktiges ordförande, bestämde vi i presidiet att undersöka hur många män resp kvinnor som begärde ordet på kommunfullmäktiges sammanträden. Resultatet jämförde vi sedan med könsfördelningen av ledamöterna (då 43 % kvinnor och 57 % män) för att se om det var någon skillnad i de olika könens aktivitet.

I min blogg ett år senare konstaterade jag att siffrorna var nedslående. Det visade sig vara dubbelt så många män som kvinnor som talade och när det gällde kvinnorna var det nästan bara kommunalråden som talade. I mars 2013 uttalade jag mig i JNytt om att vi i kommunen behövde ta reda varför det är fler män än kvinnor som talar och analysera varför.  Jag var övertygad om att goda råd och stöd skulle leda till att fler kvinnor talade i fullmäktige.

I juni 2013 såg jag till att Kommunfullmäktiges presidium fick i uppdrag att från och med 2013 årligen redovisa de åtgärder som de vidtagit för ökad jämställdhet. I årets jämställdhetsrapport skrev de att talarstatistiken är en återkommande punkt vid gruppledarträffarna.

Och så idag, helt oväntat, uttalade sig plötsligt kommunfullmäktiges ordförande Anders Hulusjö om talarstatistiken mitt under pågående sammanträde. Något jag önskat under många år men inte fått politiskt stöd för. Hulusjö informerade kommunfullmäktige vid 15.30-tiden om att enbart 3 kvinnor talat jämfört med 20 män. En tragisk talarfördelning i fullmäktige men ett oerhört efterlängtat statement av fullmäktiges presidium! Ser nu fram emot att presidiet, som de skrev i sin jämställdhetsrapport i våras, ska anordna informationer om hur jämställdheten kan förbättras!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...