7 september 2015

Attraktiv arbetsgivare - Handlingsprogram 2015-2018

Idag presenterade Alliansen i Personalutskottet kommunens allra första handlingsprogram för att bli en Attraktiv arbetsgivare. Handlingsprogrammet är en konkretisering av kommunprogrammet och består av 20 punkter som är tidsatta och mätbara. Arbetsgivardelen i kommunprogrammet hittar du HÄR!

1. En dialog ska årligen anordnas mellan personalutskottet och kommunens personalchefer med tonvikt på goda exempel inom kommunen.

2. En kommunövergripande kompetensförsörjningsplan ska tas fram senast 2016 (inkl en strategi för kommunens arbetsgivarerbjudande)

3. En kommunikationsplan som säkerställer att Medarbetaridén implementeras på ett sätt som skapar engagemang och delaktighet ska tas fram under 2015.

4. Medarbetarundersökningarna ska under 2015-16 moderniseras och effektiviseras samt göras möjliga att jämföra med andra kommuner.

5. Individuella chefs- och ledaruppdrag införs på Utbildningsförvaltningen under 2015.

6. Övriga förvaltningar ska uppmuntras att införa individuella chefs- och ledaruppdrag under 2016-2017.

7. Förvaltningarna ska årligen inspireras att förbättra de organisatoriska förutsättningarna för chefskap i kommunen.

8. En modell för enkla och flexibla möjligheter för inhämtande av information och kunskap ska tas fram under 2016, såväl inom ramen för chefsutvecklingsinsatser som för övrig personal.

9. Ansvar och befogenheter mellan den centrala personalfunktionen och övriga förvaltningar/bolag ska utvecklas och förtydligas under 2016-17.

10. En förvaltningsövergripande genomgång ska göras årligen av vilka åtgärder som vidtagits för att antalet timanställningar ska minska.

11. En modell med studentmedarbetare ska prövas under mandatperioden.

12. En ny kommunövergripande rekryteringspolicy ska tas fram senast under 2016.

13. Utbildning i Kompetensbaserad rekrytering ur ett likabehandlingsperspektiv ska årligen anordnas för tjänstemän och politiker som jobbar med rekrytering.

14. Alla nya chefer, medarbetare och berörda fackliga företrädare ska årligen få information om Verksamhetsutvecklande lönesättning.

15. Förvaltningarnas nyckelbefattningar ska kartläggas under 2015.

16. En modell för utmärkelse av hälsofrämjande arbetsplatser ska tas fram under 2015.

17. En hälsostrategi ska tas fram senast under 2016.

18. Rökfri eller tobaksfri arbetstid i kommunen ska övervägas under mandatperioden.

19. En förvaltningsöverskridande sammanställning ska årligen göras av hur utvecklingen går när det gäller könsfördelningen av chefsposter.

20. Kommunens samverkan med Högskolan avseende män i förskolan ska intensifieras och andelen män ska följas upp årligen.

Videosamtal bryter isolering!

För mig och min pappa, och för många, många andra, skulle videosamtal göra en enorm skillnad. Det skulle minska många äldres ofrivilliga en...