30 september 2015

Alliansens budgetförslag om Attraktiv arbetsgivare


KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN 
Vår kommun är beroende av kompetenta och engagerade medarbetare. Vi måste bli ännu bättre på att rekrytera och behålla personal som vill och kan utveckla verksamheten.

Vi vill därför att en Kompetensförsörjningsplan antas av kommunfullmäktige senast 2016, framförallt för att
  • Säkra kompetensförsörjningen på kort och lång sikt
  • Uttrycka vår viljeinriktning när det gäller rekrytering, kompetensutveckling och omställning
  • Strategiskt stärka vår attraktionskraft som arbetsgivare
HÄLSOSTRATEGI
Eftersom vår personal är så viktig vill vi att de är så friska som möjligt! Och så låg som sjukfrånvaron varit de senaste 8 åren, när Alliansen suttit vid makten, har den inte varit sedan slutet på 90-talet. Skillnaden mellan kvinnors och mäns sjukfrånvaro har heller inte varit mindre än nu.
 
2008-2010 låg sjukfrånvaron stabilt på ca 20 dagar om året per anställd och under 2011 och 2012 sjönk den till 18-19 dagar. Men därefter har den ökat. Förra året låg vi på i snitt drygt 22 dagar per anställd och tyvärr fortsätter ökningen. Enligt statistik från SKL så ligger vår sjukfrånvaro på samma nivå som övriga kommuner i Sverige.
 
Men även om det var värre förr och även om vi ligger på snittet så vill vi anstränga oss för att vända ökningen i tid. Ett av våra viktigaste övergripande mål är därför att sjukfrånvaron ska minska. Målet är att inte överstiga 20 dagar. Det krävs extra ansträngningar när det gäller våra kvinnor eftersom deras sjukfrånvaro är så mycket högre än männens. 
 
Det pågår redan mycket arbete – Förvaltningarna har fördjupat sina analyser, Kommunhälsan har ökat rehabiliteringsinsatserna för kvinnor i riskzonen och för grupper som redan har hög frånvaro (bl a ett korttidssjukfrånvaroprojekt) och vi har tillsatt en partsgemensam grupp som har till uppgift att analysera vad som kan göras.
 
MEN - Vi måste prioritera arbetsmiljöarbetet ännu mer och arbeta ännu mer hälsofrämjande.
 
Vi vill därför att en Hälsostrategi antas av kommunfullmäktige senast 2016 innehållande fler konkreta åtgärder för att förbättra våra medarbetares hälsa. Fyra exempel: 
  • Bättre internutbildning. Arbete pågår nu inom den centrala personalavdelningen.
  • Ökad spridning av goda kommunala exempel. Personalutskottet har beslutat om utmärkelser för hälsofrämjande arbetsplatser fr o m nästa år.
  • Fler insatser från Kommunhälsan. Vi börjar med att tillskjuta medel till ytterligare en sjuksköterska, 350 000 kr, som ska arbeta både med rehabilitering och med individuell rådgivning. 
  • Bättre organisation. En väsentlig faktor som enligt forskning förbättrar medarbetarnas hälsa är tillgängliga ledare. Vi vet att antalet anställda per chef inom de kvinnodominerade socialförvaltningarna är många fler än på de mansdominerade tekniska förvaltningarna.Vi gör därför en stor satsning på socialförvaltningen!! När hälsostrategin är klar avsätter vi sammanlagt 10,5 milj kr till ökad chefstäthet under 2017-18.

Videosamtal bryter isolering!

För mig och min pappa, och för många, många andra, skulle videosamtal göra en enorm skillnad. Det skulle minska många äldres ofrivilliga en...