8 maj 2016

Varför prioriteras inte våldsutsatta, missbrukande kvinnor?


I januari 2016 beslutade socialnämnden att avveckla verksamheten på Kärrarps gård, inklusive akutplatsen för våldsutsatta kvinnor i missbruk. I februari stängdes verksamheten utan att någon annan akutplats hade anordnats. Jag var mycket upprörd över detta men fick till svar att frågan ju skulle utredas...

Och mycket riktigt - socialförvaltningen fick i uppdrag av socialnämnden att i mars presentera hur kvaliteten inom behandling, stöd och service till missbrukande kvinnor kan utvecklas och vilka satsningar som kan behöva göras inom missbrukarvårdens olika enheter. Tjänsteskrivelsen kom emellertid först i april, en dryg månad efter nedläggningen.

Efter min kritik förväntade jag mig förstås en alternativ akutplats, men inte. Istället hänvisar man till att det framöver (enl uppgift tidigast 2017) kommer finnas en kvinnospecifik akutplats på kommande TNE (tillnyktringsenhet) – alltså om ett år! Trots att en sådan tillnyktringsplats inte alls är ett boende. Och trots att det av socialförvaltningens handlingsplan för våld i nära relationer (uppdaterad 150803) framgår att det finns ett starkt samband mellan att leva med missbruk och att vara utsatt för våld i nära relation och att socialförvaltningen till och med ska undersöka möjligheterna att erbjuda bättre möjligheter till skyddat boende för kvinnor med missbruk.

Jag är väldigt bekymrad över den här hanteringen. För det första anser jag att en så stor kommun som Jönköping behöver ha en akutplats för våldsutsatta, missbrukande kvinnor. För det andra anser jag att man inte kan lägga ned en akutplats utan att ha en annan lösning. För det tredje anser jag att agerandet strider mot den gällande handlingsplanen. För det fjärde anser jag att socialförvaltningens olika verksamheter måste samverka bättre i den här frågan.

Liberala kvinnor kan inte acceptera att kvinnor som är dubbelt utsatta i Jönköpings kommun försatts i en ännu sämre situation än tidigare. En lösning kan inte skjutas upp till 2017, den måste ordnas NU!

The liberal lion is working hard!

Valrörelsen är i full gång nu! Sedan mitt förra inlägg har jag och Angela Hafström spelat in flera poddavsnitt. Jag har haft en kväll hemma ...