31 januari 2017

En liberalfeministisk miljöpolitik

Miljö- och klimatfrågorna har ett feministiskt perspektiv eftersom de påverkar kvinnor och män på olika sätt. Jag är ledamot i den nationella styrelsen för Liberala kvinnor och har tagit initiativ till att för första gången formulera en miljöpolitik för vårt kvinnoförbund. Det har varit ett oerhört stimulerande arbete. Mitt arbete resulterade i bland andra följande förslag som ska behandlas på vårt landsmöte i maj:

Hormonstörande ämnen
Vissa kemikalier kan påverka våra hormonsystem, de kallas därför hormonstörande ämnen. Dessa ämnen förekommer i flera vardagsvaror bland oss. Olika hormonsystem kan vara olika känsliga beroende på om man är man eller kvinna och under fosterutveckling eller pubertet kan hormonsystemen vara extra känsliga för påverkan. Det har bland annat hittats kopplingar mellan hormonstörande ämnen och bröstcancer samt svårighet att få barn. Jag vill att ett generellt förbud införs i EU eller Norden mot produkter som innehåller hormonstörande ftalater. Jag vill också att produkter som innehåller hormonstörande ftalater ska märkas tydligt i väntan på ett förbud.

Kosmetika och hygienprodukter
För konsumenten är de finstilta innehålls förteckningarna inte lätta att förstå. Enligt Naturskyddsföreningen är bara i genomsnitt 4 procent av våra hygien- och kosmetikaprodukter miljömärkta. Det har kommit rapporter om att vissa kemiska
ämnen skulle kunna förekomma i mensskydd. Mikroplaster spolas ut i sjöar och hav och skadar djur men kan också, genom att binda miljögifter, påverka livsmedel från havet. Jag vill att mikropartiklar i kosmetiska produkter förbjuds i så stor utsträckning som möjligt och att miljömärkningen av kosmetika och hygienprodukter ökar. Jag vill också att slutsatserna av kemikalieinspektionens kontroll av mensskydd leder till konkreta åtgärder för att öka produktsäkerheten.

Återvinning av textilier
I dag slängs stora mängder textilier i soporna och går till förbränning, enligt Naturvårdsverket årligen över 7,5 kg textilier per person. Kvinnor är bättre än män på att lämna avlagda kläder till välgörenhet men det är ändå många som kastar hela och användbara kläder i soporna. Det behövs lättillgängliga kärl för klädinsamling, både till återanvändning och återvinning. Jag vill att Konsumentverket ska genomföra en informationsinsats riktad till konsumenter om textilkonsumtionens miljö- och hälsopåverkan. Jag vill också att att kommuner ska samla in textil i separata fraktioner.

Fordon och miljö
Kvinnor gör fler resor med kollektivtrafik än män och färre kvinnor än män har körkort och tillgång till bil. Samtidigt väljer fler kvinnor än män miljöbilar. Kvinnors cyklande begränsas av oro för trafiksäkerheten och ett mer komplicerade resmönster för att göra inköp och hämta och lämna barn. För att män och kvinnor ska ha samma makt att forma sina liv krävs att flera relativt likvärdiga transportalternativ finns tillgängliga. Jag vill att staten satsar mer på infrastruktur för elbilar, att det ska löna sig ännu mer för den enskilde att välja en bil som har små utsläpp av koldioxid och att trygghet beaktas i placeringen av laddstationer. Jag vill att det ska göras mer attraktivt att välja kollektivtrafik, att åtgärder vidtas gör att göra det mer förmånligt att använda bilpooler och att satsningar görs på förbättrade förutsättningar för ökad cykling (inkl elcykling).

Kvinnligt inflytande
Statistik visar att åtgärder för att begränsa klimatförändringarna ger bättre resultat om kvinnor är med i beslutsprocesserna. FN:s kvinno- och jämställdhetsorganisation, UN Women, kan påverka och hjälpa länder, regeringar, frivilliga organisationer och andra FN-organ att ge kvinnor den ställning i samhället de har rätt till. Erfarenheter från länder där kvinnorna fått större inflytande visar också att männen, efter en ganska kort tid, påverkas av de kvinnliga prioriteringarna och inser vikten av förbättrad miljö, utbildning för flickor och pojkar och en uthållig vattenförsörjning. Jag vill att det svenska sthttp://miljo-utveckling.se/ödet till UN Womens arbete genom pengar och diplomati ökar.

Nu lägger jag i en högre växel i min personvalskampanj!

Nu är nästan all rekvisita till min personvalskampanj klar! Min bil är stripad. 5000 foldrar klara. Ett Lejonteam, med de som vill hjälpa mi...